अनुक्रमांकनावडाउनलोड करा
1SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - सामान्य प्रशासन विभाग
डाउनलोड करा
2SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - नगर सचिव विभाग
डाउनलोड करा
3SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - लेखा परिक्षण विभाग
डाउनलोड करा
4SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - जकात विभाग
डाउनलोड करा
5SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - कर विभाग
डाउनलोड करा
6SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - अग्निशमन व आणीबाणी विभाग
डाउनलोड करा
7SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - दिवा बत्ती/विद्युत विभाग
डाउनलोड करा
8SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - सार्वजनिक आरोग्य विभाग
डाउनलोड करा
9SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - साफसफाई व सोयी विभाग
डाउनलोड करा
10SMKC या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिका-याचे व कर्मचा-याचे पगार व भत्ते - यंत्र शाळा विभाग
डाउनलोड करा
11मुख्य लेखापरिक्षण विभागडाउनलोड करा
12Establishment Deparmentडाउनलोड करा
13Firefighter & Emergency Service, Sangliडाउनलोड करा
14General Administrationडाउनलोड करा
15Municipal Secratoryडाउनलोड करा
16Pradhan Mantri Aavas Yoganaडाउनलोड करा
17Ward Committee 3डाउनलोड करा
18Women and child welfare committeeडाउनलोड करा